Konstrukce

Konstrukce pozic

Ovládání zobrazení

 • Přiblížení / Oddálení - Držte klávesu Shift + kolečko myši.
 • Posouvání - Držte klávesu Shift + stiskněte levé tlačítko myši a táhněte.

Označování prvků

Prvky v konstrukci označíme kliknutím levou myší. Můžeme je označit i pravou myší, v takovém případě se zároveň s označením otecře i kontextová nabídka s akcemi, které lze s prvkem provést.

Chcete-li označit více prvků, přidržte při označování dalších prvků klávesu Ctrl.

Označení prvku je znázorněno tak, že je prvek vykreslen svetle červenou barvou. Poku je prvek součástí sestavy, je rovněž modrým rámečkem označena konstrukce, do které patří.

Režimy editace

Při editaci pozice jsou k dispozici 2 režimy.

 • režim pro vytváření sestav
 • režim pro úpravy konstrukce

Režimy editace

Kontextová nabídka je v každém z těchto režimů trochu jiná. Zároveň činnost některých akcí z kontextové nabídky je režimem editace rovněž ovlivněna. Například akce Odstranit odstraní v režimu vytváření sestav celou konstrukci zatímco v režimu úpravy konstrukce pouze označený prvek.

Režim pro vytváření sestav

Tento režim je vhodný pro vytváření sestav a 90% všech operací. Pro konstrukce s tabulkovým ceníkem ani nema smysl režim úpravy konstrukce používat.

Režim pro úpravy konstrukce

Tento režim je vhodný pro libovolné úpravy konstrukce (samozřejmě pokud konstrukce namá přiřazen tabulkový cenník).

Tabulka vlastností

Vlastnosti vybraného prvku jsou dostupné pomocí tabulky vlastností. Zde lze nastavovat všechny atributy označeného prvku.

Tabulka vlastností

Některé vlastnosti, jako třeba barva profilu se dědí z nadřazeného prvku. Tento mechanizmus zaručuje mimo jiné to, že chceme-li např. změnit barvu profilu celé konstrukce, stačí to udělat u rámu nebo ve vlastnostech konstrukce a všechny podřazené prvky tuto novou vlastnost podědí od nadřazeného.

Změna vlastností konstrukce

Nejvýše nadřazený prvek je konstrukce. Od něho přebírají vlastnosti vžechny podřazené prvky. Vlastnosti konstrukce měníme v dialogu Změna vlastností konstrukce.

To, odkud zobrazená hodnota pochází je rozlišeno barevně.

 • Hodnoty poděděné z nadřazeného prvku jsou zobrazeny šedě.
 • Hodnoty explicitně zadané pro vybraný prvek jsou zobrazeny na žlutém pozadí.

Chcete-li zrušit explicitní (žlutou) hodnotu vlastnosti a používat hodnotu poděděnou z nadřazeného prvku, použijte malou červenou šipku, ktera je zobrazena při editaci vlastnosti napravo.

Zadávání rozměrů

 • Rozměry oken se zadávají kliknutím na kótu. Rozměr lze rovněž zadat v tabulce vlastností.
 • Rozměry lze zadávat buď jako absolutní rozměr, nebo jako zlomek rozměru rámu nebo jako počet procent rozměru rámu. Např. 1200 nebo 1/2 nebo 50%.
 • Chceme-li některý rozměr zrušit (prvek pak zaujme veškeré volné místo v inkriminovaném směru), vymažeme hodnotu rozměru.

Zadávání rozměrů

Pokud se někde objeví červené šrafy, znamená to, že konstrukce je překótovaná nebo že je třeba na vyšrafované místo něco vložit. Často je třeba u sestav vložit pod okno vyzdívku nebo stávající vyzdívku.

Oblouky

oblouky

Oblouk zkonstruujeme vybráním rámu a nastavením jeho vlastnosti Tvar na hodnotu oblouk. Pokud je oblouk souměrný podle osy Y nastavíme jeho výšku pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška. U nesymetrických oblouků nastavíme pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / šířka výšku pravé úseče a pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška výšku levé úseče.

čtvrtkruh

Okna ve tvaru čtvrtkruhu se konstruují jako nesymetrické oblouky, kde velikost jedné z úsečí je rovna 0.

Šikminy

šikminy

Šikminu zkonstruujeme vybráním rámu a nastavením jeho vlastnosti Tvar na hodnotu zkosený. Vvýšku zkosení nastavíme pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / šířka, šířku pomocí vlastnosti Rozměry tvaru / výška. Vlastnost Tvar / Vertikální umístění a Tvar / Horizontální umístění definují umístění šikmin/y.

trojúhelník

Okna ve tvaru trojúhelníku se konstruují jako zkosené rámy, které mají skosení pouze v jednom rohu.

Zarovnání přiček a mřížek

 • Pro zarovnání je třeba zvolit zarovnávací mód.
 • K zarovnání dochází přetažením zarovnávacího bodu, ke kterému se má zarovnat na zarovnávací bod, který se má zarovnat podle výchozího bodu.
 • Pouze některé body mohou být cílem tažení bodu zarovnání, takové body jsou znázorněny modrou tečkou v centru.
 • Body bez modé tečky mohou být použity pouze jako zdrojové body pro tažení, nelze na ně nic pustit. Jedná se o body prvků, které svojí povahou nepodporují zarovnávaní, např. body v rámu nebo podkladového profilu.
 • Pokud potřebujete zarovnat např. 2 mřížky podle příčky, přejeďte bod mezilehlé mřížky při tažení. Bod zčervená, to znamená, že je zahrnut do bodů, které budou zarovnány.

Zarovnání přiček a mřížek

Nahrazení výplně sklem

Tabulkový ceník vchodových dveří je vytvořen pro standardní výplň. Pokud je tuto výplň třeba nahradit sklem nebo naopak, použijte kontextovou nabídku.

Nahrazení skla výplní

Tabulkový ceník

Pokud vložená konstrukce používa pro kalkulaci svojí ceny tabulkový ceník, jsou akce, které je s ní možno provést omezeny na ty, které namají vliv na tabulkovou cenu. Takovou operací je například zrcadlení konstrukce nebo změna rozteče příček.

Vyjmutí konstrukce z tabulkového ceníku

V případě, že vzorové konstrukce tabulkového ceníku neobsahují konstrukci požadovanou zákazníkem, lze do pozice vložit nejpodobnější tabulkovou konstrukci a vyjmout ji z tabulkového ceníku.

Konstrukce vyjmutá z tabulkového ceníku získá následující vlastnosti:

 • její označovací rámeček není modrý ale zelený
 • její cena nepočítá automaticky z rozměru, ale je nutné ji ručně zadat na kartě Kusovník.
 • lze na ní provádět libovolné úpravy.

Vytváření sestav

Sestavy se vytváří tak, že označíme libovolný prvek v konstrukci, která je již součástí pozice a z kontextové nabídky vybereme Vložit/Konstrukci. Následně se objeví dialogové okno, pomocí kterého se specifikuje, relativní umístění nové konstrukce vzhledem k označené.

relativní umístění nové konstrukce

Mezi vloženou a původní konstrukci se automaticky vloží spojovací profil.

V sestavě lze také zduplikovat některou již přítomnou konstrukcí jejím přetažením myší na konstrukci, relativně ke které se má při kopírování umístit.

Vkládání doplňků

Doplňek vložíme tak, že označíme prvek do kterého chceme doplňek vložit a z kontextové nabídky vybereme Vložit/Doplňek.

Vkládání doplňků

Pro vkládání doplňků existují jistá omezení:

 • žaluzii lze vložit jedině do skla
 • parapet lze vložit jedině do podkladového profilu
 • síto lze vložit jedině do rámu

Tato omezení umožňují automaticky při kalkulaci nastavit rozměr doplňku podle rozměru prvku, do kterého byl vložen. Jinými slovy, pokud vložíme žaluzii do okna 1000×1000 a poté změníme rozměr okna na 1100×1200, změní se odpovídajícím způsobem při kalkulaci pozice i rozměr žaluzie.

Piktogramy doplňků

Doplňky, které jsou vloženy do konstrukce jsou znázorněny piktogramem.

 
welloffice/konstrukce.txt · Poslední úprava: 2011/10/01 22:10 autor: fanda     Nahoru